Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van Bouwspot gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Bouwspot aanvaardt de Partner aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1.     Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Partner om gebruik te maken van de Diensten.

1.2.     Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor opdrachten wordt aangeboden door een Opdrachtgever.

1.3.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4.     Credit: een door Bouwspot aan de Partner ter beschikking gesteld tegoed dat gebruikt kan worden voor het betalen van de Leadprijs.

1.5.     Dienst: de dienstverlening die door Bouwspot wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.6.     Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Partners.

1.7.     Leadprijs: de door de Partner na het verkrijgen van een Lead naar aanleiding van een Reactie verschuldigde vergoeding, zoals nader gedefinieerd in artikel 19.1 van deze Algemene Voorwaarden.

1.8.     Lead: gegevens die op initiatief van de Opdrachtgever waaraan de Partner een Reactie heeft gezonden worden verstrekt en waarmee de Partner rechtstreeks of via Bouwspot in contact kan treden met de Opdrachtgever.

1.9.     Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht voor opdrachten aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van opdrachten aan een Partner met gebruikmaking van het Platform.

1.10.    Partner: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Elke Partner wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.11.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bouwspot en Partner met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.12.    Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel en de projecten van de Partner. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Bouwspot gewijzigd worden.

1.13.    Platform: het door Bouwspot via de website www.Bouwspot.com een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Partners in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van de opdracht.

1.14.    Reactie: iedere reactie van de Partner op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.15.    Bouwspot: de besloten vennootschap Bouwspot BV, gevestigd te Werkendam, KvK nummer: 74857266

Artikel 2.    Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Bouwspot en de Partner.

2.2.     Bouwspot is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Bouwspot deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Partner. Indien de Partner met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Partner de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Bouwspot en de Partner zijn overeengekomen.

2.4.     Bouwspot wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Partner van de hand.

2.5.     Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Partner en Bouwspot, wordt de Partner geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6.     Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bouwspot zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomst

3.1.     Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Bouwspot beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2.     Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Partner niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4.    Dienstverlening

4.1.     Bouwspot biedt een platform aan waarop Opdrachtgevers en Partners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Bouwspot heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

4.2.     Bouwspot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

4.3.     Bouwspot heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Bouwspot draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Bouwspot verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Partners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Bouwspot stelt.

4.4.    Bouwspot biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Bouwspot niet: (a)  dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie; (b)  dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en (c)  dat derden niet het Platform en/of de systemen van Bouwspot onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5.    Onderhoud

5.1.     Bouwspot is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Bouwspot ontstaat. Bouwspot is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1.     Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn en zich toeleggen op het uitvoeren van de opdracht, zullen zich als Partner registeren op het Platform. Daaronder vallen niet uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

6.2.     De Partner garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Partner: (a)  dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten; (b)  al houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving; (c)  dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de Partner werkzaam in is; (d)  dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Partners die Bouwspot stelt en die Bouwspot van tijd tot tijd via het Platform of op andere wijze aan de Partner communiceert. Bouwspot zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Partner communiceren en de Partner een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen; en (e)  dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment gelden de huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door Bouwspot van tijd tot tijd worden aangepast.

6.3.     Partner zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van de opdracht voor een Opdrachtgever. Partner zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.

6.4.     Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Reacties, offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Partner toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Partner is ermee bekend dat de positionering van zijn Reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

6.5.     De Partner is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van Bouwspot niet zal schaden.

6.6.     De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst: (a)  materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden; (b)  materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen; (c)  materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Bouwspot of derden worden geschonden; (d)  materiaal dat naar de mening van Bouwspot in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen; (e)  materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform; (f)  een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming; (g)  materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie; (h)  materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.

6.7.     Partner zal Reacties plaatsen via het Platform en zal geen contactgegevens met de Opdrachtgever delen totdat hij een Lead heeft ontvangen in respons op een Reactie. Partner zal niet door het uitwisselen van contactgegevens of op enige andere wijze trachten de betaling van de Leadprijs aan Bouwspot te omzeilen.

6.8.     Bouwspot behoudt zich het recht voor de door de Partner opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Bouwspot behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Partner op schadevergoeding.

6.9.     Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Partner komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Partner heeft bevestigd. Bouwspot is bij Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Partner geen partij. Bouwspot kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Partners om die werkzaamheden uit te voeren. Partner vrijwaart Bouwspot jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.10.    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Partner worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

6.11.    Indien de Partner in strijd handelt met het in artikel 6.10 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Bouwspot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Partner te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7.    Reviews

7.1.     Een Opdrachtgever is gerechtigd een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Partner door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

7.2.     De inhoud van een review wordt bepaald door de Opdrachtgever. Bouwspot heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Bouwspot is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review.

7.3.     Bouwspot is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.4.     Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen: (a)  een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten; (b)  een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Partner; (c)  een review mag geen links en/of scripts bevatten; en (d)  een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Partner van wie de Opdrachtgever een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8.    Privacy

8.1.     Bouwspot verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.2.     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Bouwspot, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 9.    Account en informatieverstrekking door de Partner

9.1.     Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Bouwspot dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

9.2.     Bouwspot kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Partner. De Partner zal deze informatie op eerste verzoek aan Bouwspot verstrekken. Verstrekt de Partner de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Bouwspot, dan heeft Bouwspot het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

9.3.     Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Bouwspot de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Partner kan pas Reacties plaatsen met het Account als Bouwspot vastgesteld heeft dat de Partner voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.

9.4.     Bouwspot is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reactie, Advertentie, opdracht, review, bieding of andere informatie door de Partner te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Partner niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van Bouwspot, dat er een vermoeden is dat de Partner in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Partner eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

9.5.     Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Partner verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Partner mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Partner is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Bouwspot voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

9.6.     Bouwspot is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10.    Intellectuele eigendomsrechten

10.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Bouwspot en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

10.2.     Het is de Partner niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Bouwspot, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Partner niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwspot, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3.     De Partner garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Partner vrijwaart Bouwspot volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11.    Uitsluiting

11.1.     Bouwspot behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Partner uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien: (a)  de Partner op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; (b)  de Partner inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden; (c)  Bouwspot een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Partner zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten; (d)  de Partner een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft; (e)  de Partner een review plaatst over een opdracht die door de Partner zelf is uitgevoerd of indien de Partner zich anderszins valselijk voordoet als een Opdrachtgever op het Platform; (f)  de Partner via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Partners voor het uitvoeren van de opdracht en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden; (g)  de Partner in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving; (h)  de Partner de betaling van de Leadprijs op enige wijze tracht te omzeilen; (i)  de Partner niet (langer) voldoet aan de door Bouwspot gestelde kwaliteitseisen; en (j)  de Partner medewerkers van Bouwspot of Opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12.    Overmacht

12.1.     Bouwspot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Bouwspot gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13.    Aansprakelijkheid Bouwspot

13.1.     Bouwspot is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Partner lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Partner redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Bouwspot te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Bouwspot wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.2.     De totale aansprakelijkheid van Bouwspot bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die Partner aan Bouwspot voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van 500 (vijfhonderd) euro.

13.3.     Iedere aansprakelijkheid van Bouwspot voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Bouwspot niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Partner die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

13.4.     Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Bouwspot die ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van Bouwspot of haar senior management.

Artikel 14.    Verwijzingen

14.1.     Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Bouwspot heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15.    Beveiliging

15.1.     Bouwspot spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Bouwspot legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16.    Melding van Inbreuk

16.1.     Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

16.2.     Indien een Partner van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Bouwspot melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Partner op te geven gegevens zal Bouwspot de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Bouwspot voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Partner zal Bouwspot op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Bouwspot worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Partner Bouwspot voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Bouwspot lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 17.    Duur en beëindiging Overeenkomsten voor onbepaalde duur

17.1.     Behoudens voor zover in Artikel 18 hieronder anders is bepaald of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de Overeenkomst tussen Bouwspot en Partner wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

17.2.     De Overeenkomst kan door de Partner op ieder moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@Bouwspot.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Account’. Indien Bouwspot een opzegproces ter beschikking stelt via het Account, kan opzegging tevens via die weg plaatsvinden.

17.3.     Bouwspot heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bouwspot zal de opzegging via het Account of per e-mail communiceren.

17.4.     Indien de Partner in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Bouwspot het recht de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

17.5.     De beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Partner niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Bouwspot.

Artikel 18.    Duur en beëindiging Overeenkomsten voor bepaalde duur

18.1.     Indien de Overeenkomst is aangegaan voor 1 april 2018 en deze niet tussentijds geëindigd is en partijen in plaats daarvan een Overeenkomst voor onbepaalde duur hebben gesloten, dan geldt in plaats van Artikel 17 hiervoor het bepaalde in dit Artikel 18.

18.2.     De Overeenkomst tussen Bouwspot en de Partner wordt aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de initiële periode en iedere daarop volgende verlengde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij Bouwspot ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Partner de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 3 van dit Artikel 18. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.

18.3.     De Overeenkomst kan door de Partner, als deze is ingelogd via "Mijn Account", online worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd. De Partner moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde opzegproces op http://www.Bouwspot.com. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraudegevoeligheid niet in behandeling genomen. De opzegging dient uiterlijk op de laatste dag van de dan geldende looptijd door Bouwspot ontvangen te zijn. Wordt de opzegging later ontvangen, dan wordt de duur van de Overeenkomst conform lid 1 van dit artikel automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar.

18.4.     Indien de Partner in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft Bouwspot het recht de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zondere nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Partner niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Bouwspot.

Artikel 19.    Tarieven en vergoedingen

19.1.     De Partner is aan Bouwspot een vergoeding (de "Leadprijs") verschuldigd indien hij naar aanleiding van een Reactie een Lead ontvangt. De hoogte van de Leadprijs is afhankelijk van de inhoud van de gevraagde de opdracht en de wijze waarop de Reactie wordt verzonden en kan van tijd tot tijd wijzigen.

Partner de Lead heeft ontvangen. De Restitutie wordt bijgeschreven in het Account van de Partner.

19.2.     Alle door Bouwspot vermelde prijzen en tarieven luiden in euro's (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

19.3.     Indien er sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden is de Partner naast de Leadprijs de overeengekomen maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde vergoeding verschuldigd. De periodiek aan Bouwspot verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19.4.     Bouwspot is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform. Indien de Partner niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met Bouwspot volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.2 omschreven wijze op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Leadprijs. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door Bouwspot gewijzigd worden.

19.5.     Bouwspot is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet.

Artikel 20.    Betaling

20.1.     De Leadprijs wordt door Bouwspot in rekening gebracht in de maand volgend op de maand waarin de Partner de Lead heeft ontvangen. Bouwspot verstrekt in het Account van de Partner een overzicht van de verschuldigde bedragen.

20.2.     Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de Partner na totstandkoming van de Overeenkomst Bouwspot te machtigen op de wijze zoals op het Platform vermeld. Indien Bouwspot op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Bouwspot gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

20.3.     Indien de automatische incasso niet is geslaagd of, indien een andere wijze van betaling is overeengekomen, indien de Partner de overeengekomen vergoedingen niet tijdig betaalt, wordt dit aan de Partner medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Partner automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Partner is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Bouwspot, wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens wordt de Account van desbetreffende Partner vanaf dat moment geblokkeerd en is het plaatsen van Reacties niet meer mogelijk.

20.4.     Indien de Partner na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Bouwspot de vordering ter incasso uit handen geven. De Partner is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).

20.5.     Alle betalingen door de Partner aan Bouwspot worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Bouwspot, ongeacht enige andere aanduiding door de Partner.

20.6.     Enig beroep door de Partner op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 21.    Geschillen

21.1.     Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Bouwspot en Partner, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

21.2.     Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Werkendam, juli 2019

Bouwspot B.V.

Contactgegevens:

  • Hulsenboschstraat 7
  • 4251 LR Werkendam
  • Tel: +31 (0)183 678 194 
  • Mail: support@bouwspot.com
  • KvK nr. 74857266
  • BTW nr. NL860052114B01